සමාගම ගැන

Mingdexiu ෙල්ස් රෙදිපිළි
මා සන්තකයට ගන්නා Mingdexiu රෙදිපිළි සමාගම, ලිමිටඩ්. විවාහ නිරත සමාගමකි, ඇඳුම, ලේස් සහ ෙවනත් ෙරදි, ස්වාධීන නිර්මාණ, සංවර්ධනයක්, නිෂ්පාදනය. අපි කට වඩා තිබිය 10 මෙම කර්මාන්තය වසර ගණනාවක අත්දැකීම්. අපි විවිධ විලාසිතා තනාගත් ලේස් රෙදි නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂිත වේ. එවැනි: 3ඩී ලේස් රෙදි, අතින් සැදු ලේස්, Beaded ලේස්, අලංකාර ප්රංශ ලේස් රෙදි, අප්රිකානු ලේස් රෙදි, Sequined ලේස් රෙදි,ලේස් ටිම් ,ලේස් මල් සහ එසේ මත
NOW පරීක්ෂණයක්